Družstvo jako forma

Družstevní forma podnikání je stále aktuální. A jako ve světě má družstevnictví i v České republice svoje opodstatnění. Právě v současné době může družstevnictví, založené na demokratických principech, vzájemné spolupráci a solidaritě nabízet východiska a napomáhat, což se mnoha oblastech již i děje, při řešení sociálních a ekonomických problémů společnosti. Ukazuje se, že i v jedenadvacátém století zůstane družstevnictví efektivní podnikatelskou formou, která účinně zajišťuje potřeby svých členů a významně přispívá ke zlepšování ekonomických, sociálních a kulturních podmínek života celé společnosti.​

Bytové družstvo

Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, bytů, objektů s nebytovými prostorami a na správě a provozu objektů, které jsou ve vlastnictví družstva, členů družstva a jiných osob než členů družstva a na správě a hospodaření s ostatním majetkem družstva.

Bytové družstvo je typem družstva, které úzce souvisí s bydlením. Obecně je družstvo definováno jako právnická osoba věnující se podnikání a zajišťující potřeby svých členů (například sociální), s možností věnovat se kterékoli hospodářské činnosti. 

Bytové družstvo je určeno k zajišťování bytových služeb svých členů. Takovéto družstvo musí vždy nést označení „bytové družstvo“ a nesmí být, mimo zvláštní případy, kdy je to umožněno zákonem, založeno za jiným účelem, než je právě zajišťování bytových služeb členů družstva. Tímto zamezením podnikatelské činnosti se bytové družstvo odlišuje od jiných typů družstev. 

 

Funkce družstva

Členství v družstvu

Členem družstva je osoba, která splní či převezme vkladovou povinnost, a to ve výši dalšího členského vkladu, danou ve stanovách. Stát se jím může fyzická či právnická osoba, záleží však na stanovách daného bytového družstva, které právnickou osobu nemusí přijmout. V případě manželů je zde tzv. společné členství v bytovém družstvu. Pokud se toto společné členství manželů změní na členství jen jednoho z nich, nezaniká tím společné nájemní právo; toto právo zůstává a vychází z práva nájmu toho z manželů, který je i výlučným členem daného družstva. 

Práva a povinnosti členů

Člena družstva lze vyloučit v případě, že poruší některou z povinností, které vyplývají z nájmu, nebo v případě, že byl tento člen odsouzen za úmyslný trestný čin, který spáchal na některé z osob žijících v domě nebo jejich majetku, případně na celém družstvu. Tím se vyloučenému členovi znemožňuje také uzavřít smlouvu nájemní. Existují i obecné způsoby zániku členství vztahující se i na společné členství manželů. Zde je dále možné členství ukončit také vypořádáním společného jmění. Dále platí, že v případě zániku členství toho z manželů, který byl zodpovědný za společné nájemní právo, se zánik tohoto nájemního práva vztahuje i na druhého manžela.